PROJEKTY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

byly úspěšně uzavřeny.

První projekt "BENEDIKTINSKÝMI CESTAMI"

Nadace Ora et labora uzavřela v r. 2011 smlouvu s neinvestičním fondem BEŇADIK z Trenčína, který zajišťuje obnovu bývalého benediktinského, později jezuitského, kláštera na Slalce u Trenčína, o vzájemné spolupráci při realizaci mikroprojektu přeshraniční spolupráce "Benediktinskými cestami".

Společným cílem je uplatňovat benediktinské heslo „Ora et labora - Modli se a pracuj“ a v jeho duchu organizovat záchranu a obnovu národních kulturních památek, kulturních památek, výměnu kulturních a duchovních aktivit, vzájemnou propagaci a turistické výměny, organizovat letní výměnné studentské aktivity, výměnu amatérských souborů na duchovních a kulturních akcích. Dále vybudovat naučnou stezku na poutním místě mezi Velkou a Malou Skalkou u Trenčína, a to jako informační systém o historii benediktinů na Slovensku a u nás.

TENTO MIKROPROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTU SPRAVOVANÉHO TRENČÍNSKÝM SAMOSPRÁVNÝM KRAJEM

Velká Skalka je bývalý benediktinský klášter, založený v r. 1224 nitranským biskupem Jakubem I. Rozvoj kláštera po několika letech, v r. 1241, přerušil vpád Tatarů a po jeho obnově zde zase počátkem 14. století (1300 - 1321) neblaze působil Matůš Čák. Po jeho smrti se klášter i jeho okolí rozvíjelo až do husitských válek, kdy v r. 1421 došlo opět v celém kraji k pustošení.

Klášter znovu ožil v r. 1665 příchodem jezuitů, ale po sto osmi letech, v r.1773, byl jejich řád zrušen a klášter začal pustnout. (Zdroj: Wikipedie)

Malá Skalka je místo, kde se konají hlavní poutní mše svaté. V místě, kde byl nalezen umučený mnich Beńadik stála nejdřív kaple, dnes je zde kostel zasvěcený sv. Andreji Svoradovi a Beňadikovi.

V dubnu 2012 byl projekt o spolupráci a obnově bez výhrad schválený. Na Malé Skalce byla vybudovaná nová křížová cesta, na kterou navazuje naučná stezka na Velkou Skalku.

Dnes je u poustevníkovy jeskyně opravená kaple, ruina je postupně obnovovaná a celé poutní místo ožilo.

Druhý projekt "BENEDIKTINSKÝMI CESTAMI II"

Mikroprojekt „Benediktínskými cestami II., č. p. SK/FMP/15/021 obsahoval vydání nové publikace v rozsahu 100 stran, která si zachová kulturně-turistický charakter a bude propagovat kulturní památky Skalka a benediktinský klášter Rajhrad.

Závěrečné vyhodnocení

Projekt byl ukončený závěrečnou zprávou a dne 16. října provedli pracovníci TSK Trenčín kontrolu. Neshledali žádné závady a konstatovali, že deklarované výdaje ve výši 22 792 € byly uznány jako oprávněné.

Po závěrečném vyhodnocení, které proběhlo 21. října 2014, přijeli do našeho kláštera 15. listopadu hosté z Trenčína, kteří aktivně na projektu spolupracovali. Účastníky přivítal převor P. Augustin Gazda OSB, který je v opatském chrámu seznámil s historií kláštera. Prohlédli si též Památník písemnictví. V našem farním kostele se potom zúčastnili mše svaté, kterou sloužil farář ze slovenské Skalky P. Peter Beňo.

BRIGÁDY V RAJHRADĚ A NA SKALCE

Mladí ze Slovenska pomáhali v roce 2012 v benediktinském klášteře s úklidem a seznámili se též s krásami jižní Moravy.

Na Skalce byla vybudovaná naučná stezka, spojující Malou a Velkou Skalku, kterou v červenci a srpnu 2012 pomáhala vybudovat i mládež z Rajhradu a okolí.

POUTĚ NA SKALCE U TRENČÍNA

V rámci přeshraniční spolupráce jsme se zúčastňovali hlavních poutí ke sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, patronům Nitranského biskupství, v nejstarším slovenském poutním místě na Skalce u Trenčína.

V bývalém benediktinském klášteře na Staré Skalce jsme potom navštěvovali výstavy Ora et ars, které tam jsou každoročně v tyto dny pořádány.

Výstavy Ora et ars na Velké Skalce

V pátek 28. září 2012 jsme pořádali poutní zájezd autobusem na Skalku u Trenčína. První zastávka byla na Malé Skalce. V poutním kostele sv. Andreja Svorada a sv. Beňadika nás přivítal děkan P. Stanislav Strapko. Po mši svaté, kterou sloužili P. Augustin OSB a P. Vojtěch OSB, jsme přešli naučnou stezkou na Velkou Skalku.

Odpoledne jsme vykonali pobožnost Křížové cesty a poté odjeli do Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíně, kde jsme si prohlédli kostel sv Františka Xaverského a poslechli zdejší pěvecký sbor.

Kostel sv. Andreja Svorada a Beňadika Bývalý klášter Velká Skalka Kostel sv. Andreja Svorada a Beňadika Pouť 21. července 2012

Pouť 21. července 2013 - hlavním celebrantem byl arcibiskup Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius ve SR.

Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, posvětil 20. července 2014 při mši svaté nový zvon, který starému klášteru daroval z prostředků svých sbírek fra. Angelus František Homola z Rajhradic.

POUŤ V RAJHRADĚ

Naši slovenští přátelé se v rámci projektu zúčastnili letošní petropavelské poutě, 1. července 2012 k nám přijely z Trenčína dva autobusy poutníků.

BENEFIČNÍ KONCERTY

Rajhradský pěvecký sbor v Trenčíně

18. listopadu 2012 měl Rajhradský pěvecký sbor první zahraniční vystoupení v kostele sv. Františka Xaverského v Trenčíně.

Druhý koncert v témže kostele byl 9. června 2013.

Oba koncerty rajhradské scholy byly odměněny dlouhotrvajícím potleskem.

Trenčínského pěveckého sboru Piarissimo v našem klášteře

25. listopadu 2012 byl u nás v opatském chrámu sv. Petra a Pavla první koncert studentů z trenčín-ského Piaristického gymnázia. Vystoupili zde při příležitosti 964. výročí posvěcení našeho kláštera. Byl to krásný koncert, na který budeme dlouho vzpomínat.

Trenčínského pěveckého sboru Piarissimo v klášteře sester Těšitelek

28. června 2014 zde byl krásný koncert trenčínských studentů, kteří byli v Rajhradě již podruhé a znovu potvrdili svoji vysokou uměleckou úroveň.

INFORMAČNÍ BROŽURY

Součástí projektů bylo mj. vydání brožur o kulturních památkách Skalka a Rajhrad:
http://klastorskalka.sk/images/2013/Publikacia_Benediktinskymi_Cestami_2013.pdf
a
http://www.klastorskalka.sk/images/2014/BenediktinskymiCestami2.pdf.

Z dodaných materiálů vytvořil © fr. Jakub Maria J. Pohl OSB

znak opatství