Návštěvní řád

 1. Základní ustanovení
  1. Obecné
   1. Tento návštěvní řád vydává statutární zástupce Benediktinského opatství Rajhrad
   2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor areálu a budov Benediktinského opatství Rajhrad
   3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v prostorách Benediktinského opatství Rajhrad
   4. Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat
   5. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní kulturní, společenské nebo jiné akce není Benediktinské opatství Rajhrad
 2. Přístupnost areálu a budov Benediktinského opatství Rajhrad
  1. Areál a budovy Benediktinského opatství Rajhrad se podle přístupnosti dělí na tři části:
   1. části Benediktinského opatství Rajhrad veřejnosti nepřístupné (označeny vnitřním informačním systémem)
   2. část Benediktinského opatství Rajhrad označená jako „Opatský chrám“, která je volně přístupná v tomto čase:
    • v létě od 6:00 do 19:30 hodin
    • v zimě od 9:00 do 17:00 hodin
    • Společná modlitba mnišské komunity probíhá denně v čase:
     • 6:00 hodin - hodinka četby a ranní chvály
     • 12:45 hodin (v neděli 12:15 hodin) polední hodinka
     • 19:00 hodin nešpory a kompletář
     • (V zimě v kapli komunity na faře, v létě v opatském chrámu)
   3. Části Benediktinského opatství Rajhrad přístupné pouze po zaplacení vstupného (návštěvní okruh): Památník písemnictví na Moravě, přístupné v tomto čase:
    • od května do září 9:00 - 17:00 h. (mimo pondělí)
    • od října do dubna 9:00 - 16:00 h. (mimo pondělí)
    • Poslední vstup do památníku je hodinu před koncem provozní doby.
 3. Organizace návštěvního provozu
  1. Režim prohlídek
   1. Vstup do Opatského chrámu a na nádvoří Benediktinského opatství Rajhrad není zpoplatněn. Vstup do Památníku písemnictví na Moravě se řídí návštěvním řádem památníku
   2. Společné prohlídky s výkladem jsou možné pouze po předchozí domluvě s mnichem Benediktinského opatství Rajhrad. Kapacita je limitována provozními podmínkami a bezpečností návštěvníků
   3. Kdokoli, mimo mnichů Benediktinského opatství Rajhrad, zaměstnanců (Benediktinského opatství Rajhrad, Památníku písemnictví na Moravě, Státního okresního archívu Brno-venkov a ostatních nájemců) v jejich pracovní době, kdo se nachází v areálu nebo objektech Benediktinského opatství Rajhrad, je z hlediska tohoto Návštěvního řádu považován za Návštěvníka a je povinen řídit se tímto Návštěvním řádem
   4. Odpovědnost Benediktinského opatství Rajhrad za případné škody vzniklé návštěvníkům, se řídí obecně závaznými předpisy
   5. Odpovědnost návštěvníků za případné škody vzniklé Benediktinskému opatství Rajhrad, se řídí obecně závaznými předpisy
   6. V areálu a objektech Benediktinského opatství Rajhrad je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách
   7. V areálu je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty mimo vyhrazené prostory
   8. V případě vzniku mimořádné události je návštěvník povinen událost nahlásit mnichovi nebo zaměstnanci Benediktinského opatství Rajhrad
   9. Děti ve věku do 15 let mají do areálu a objektů Benediktinského opatství Rajhrad povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří za chování dětí a dodržování Návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají
   10. Poutnické razítko je k dispozici v klášterním obchůdku 
 4. Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek
  1. Návštěvníci jsou v areálu a objektech Benediktinského opatství Rajhrad povinni uposlechnout pokynů mnichů a zaměstnanců Benediktinského opatství Rajhrad
  2. Při neuposlechnutí pokynu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany areálu a objektů Benediktinského opatství Rajhrad a sbírek, bude návštěvník vykázán a jeho povinností je areál nebo objekty Benediktinského opatství Rajhrad neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů
  3. Pro ochranu areálu a objektů Benediktinského opatství Rajhrad, návštěvníků a sbírek, jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory areálu monitorovány kamerovým systémem
  4. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, či požití omamných látek, je přístup do areálu a objektů Benediktinského opatství Rajhrad zakázán
  5. V areálu a objektech Benediktinského opatství Rajhrad je zakázáno kouření a zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny mnichů a zaměstnanců Benediktinského opatství Rajhrad a složek integrovaného záchranného systému
  6. Z důvodu bezpečnosti je do areálu a objektů Benediktinského opatství Rajhrad zakázáno vnášet jakékoli chladné či střelné zbraně včetně jejich replik, stejně tak předměty a chemické látky nebezpečné povahy a předměty jež lze jako zbraně zneužít
  7. Do interiérů objektu Benediktinského opatství Rajhrad je zakázán přístup s objemnými zavazadly a taškami
  8. Do areálu a objektů Benediktinského opatství Rajhrad je zakázán vstup se zvířaty. Výjimku lze vyjednat předem s mnichem Benediktinského opatství Rajhrad
  9. Vstup do areálu a objektů Benediktinského opatství Rajhrad je zakázán návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu
  10. V okamžiku zjištění ztráty, či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky, jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách areálu a objektů Benediktinského opatství Rajhrad, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením včetně případné osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR
  11. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat majetek, areál a objekty Benediktinského opatství Rajhrad, jeho sbírky a park. Zejména je zakázáno:
   • dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat
   • opouštět vymezené trasy a komunikace, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny
   • rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat pobyt ostatním návštěvníkům návštěvu areálu a objektů Benediktinského opatství Rajhrad. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky
   • jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech objektů Benediktinského opatství Rajhrad, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.
   • vhazovat cokoli do kašen, studní a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu Benediktinského opatství Rajhrad, zahradách, oborách, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, či aktivity a jinak narušovat klid a pořádek
   • jezdit v areálu Benediktinského opatství Rajhrad jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky). Jízdní kola lze v areálu Benediktinského opatství Rajhrad odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech. Pohyb na dětských odrážedlech a dětských koloběžkách je v areálu Benediktinského opatství Rajhrad povolen pouze po komunikacích ve volně přístupných částech areálu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky
   • parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory veřejných parkovišť
   • krmit nebo jakkoliv rušit či obtěžovat zvířata chovaná v zahradách a parcích
   • umožnit v areálu volný pohyb psů a jiných zvířat. Do volně přístupných částí areálu Benediktinského opatství Rajhrad mohou psi a jiná zvířata po souhlasu mnicha Benediktinského opatství Rajhrad, a to pouze na vodítku
  12. V areálu a objektech Benediktinského opatství Rajhrad je zakázáno dotýkat se elektrických rozvodů, elektrického vedení, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení. Za případná zranění nebo škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu nepřebírá Benediktinské opatství Rajhrad žádnou odpovědnost
  13. V celém areálu Benediktinského opatství Rajhrad je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu statutárního zástupce Benediktinského opatství Rajhrad
  14. V interiérech objektů Benediktinského opatství Rajhrad, případně v dalších vyznačených prostorách, je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace bez předchozího písemného souhlasu statutárního zástupce Benediktinského opatství Rajhrad
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Za porušení Návštěvního řádu a za způsobené škody se zodpovídá návštěvník Benediktinskému opatství Rajhrad
  2. Benediktinské opatství Rajhrad neodpovídá za úrazy a škody vzniklé v důsledku nedodržování, či porušení Návštěvního řádu
  3. Odpovědnost Benediktínského opatství Rajhrad za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně platnými předpisy
  4. Výjimku z Návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit statutární zástupce Benediktinského opatství Rajhrad
  5. Přání, pochvaly, stížnosti, či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo v objektu Benediktinského opatství Rajhrad do knihy přání a stížností, která jim bude předložena na vyžádání statutárním zástupem Benediktinského opatství Rajhrad, mnichem nebo zaměstnancem Benediktinského opatství Rajhrad
  6. Návštěvník má možnost se se svými podněty obrátit také písemně na adresu Benediktinské opatství Rajhrad, Klášter 1, 664 61 Rajhrad
  7. Tento Návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 15.09.2019

Tomáš Vraspír
Statutární zástupce Benediktinského opatství Rajhrad

Z dodaných materiálů vytvořil © fr. Jakub Maria J. Pohl OSB

znak opatství