Granty a dotace

V roce 2019

Ministerstvo kultury ČR

z programu na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury, na projekt „Propagační a osvětové aktivity“

Ministerstvo kultury ČR

z programu na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury, na projekt „Nákup neinvestičních hmotných bezpečnostních prostředků“

Ministerstvo kultury ČR

z programu na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury, na projekt „Bezpečnostní analýza rizik a zabezpečení objektů“

Ministerstvo kultury ČR

z programu na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury, na projekt „Tvorba bezpečnostního plánu a bezpečnostních procedur“

V roce 2018

Jihomoravský kraj

dotace z dotačního programu „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2018“ na obnovu kaple sv. Anny v Lesním Hlubokém, na realizaci projektu „Obnova vstupních dveří kaple sv. Anny v Lesním Hlubokém“ , realizace 9/2018 - 12/2018

Konference vyšších představených mužských řeholí

dotace z dotačního programu zachování a obnova církevních památek, na realizaci projektu „Sanace havarijního stavu fasády budovy na pozemku p.č. 2037“ , realizace 4 – 11/2018

Ministerstvo zemědělství

dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu 129660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, na realizaci projektu „Kaple sv. Anny Lesní Hluboké“ , realizace 9/2017 – 11/2017

Město Rajhrad

na realizaci projektu „Sanace havarijního stavu průčelí opatského chrámu sv. Petra a sv. Pavla včetně sochařské výzdoby – I. etapa“ , realizace 4 – 8/2018

V roce 2017

byly prováděny opravy, rekonstrukce a restaurátorské práce v objektu našeho kláštera, na které poskytly dotace tyto subjekty:

Jihomoravský kraj

- individuální dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, na realizaci projektu na VÝSTAVNÍ PROSTORY v západním křídle kvadratury v 2. NP , realizace 3 - 12/2017


Ministerstvo kultury ČR

z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, na obnovu nemovité kulturní památky – klášter benediktinů s kostelem sv. Petra a Pavla, na realizaci projektu „Restaurátorské práce na sochách sv. Petra a Pavla na 2. nádvoří benediktinského kláštera v Rajhradě, opravu pilířů a plotu“ , realizace 9/2017 – 10/2018

Město Rajhrad

(na tentýž účel)

na realizaci projektu „Restaurátorské práce na sochách sv. Petra a Pavla na 2. nádvoří benediktinského kláštera v Rajhradě, opravu pilířů a plotu“ , realizace 9/2017 – 10/2018


Konference vyšších představených mužských řeholí

na realizaci projektu OPRAVA MANSARDOVÉ STŘECHY historické budovy klášterní Taverny . Rekonstrukce byla zahájena v listopadu 2017 a dokončena v lednu 2018.

V letech 2015 - 2016

Jihomoravský kraj

na realizaci projektu OPRAVA INTERIÉROVÉHO SOKLU V OPATSKÉM CHRÁMU SV. PETRA A PAVLA . Rekonstrukce byla zahájena v červnu 2015 a dokončena v dubnu 2016.

Fotodokumentace - porovnání před a po opravě:

Opravy soklu klášterního kostela Opravy soklu klášterního kostela Opravy soklu klášterního kostela Opravy soklu klášterního kostela Opravy soklu klášterního kostela Opravy soklu klášterního kostela Opravy soklu klášterního kostela Opravy soklu klášterního kostela Opravy soklu klášterního kostela Opravy soklu klášterního kostela Opravy soklu klášterního kostela Opravy soklu klášterního kostela Opravy soklu klášterního kostela Opravy soklu klášterního kostela Opravy soklu klášterního kostela Opravy soklu klášterního kostela

V roce 2013

Na podzim 2013 jsme čerpali prostředky MK ČR na projekt obnovy střešního pláště na objektu fary.

Rozhodnutím Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na nemovité kulturní památky – Klášter benediktinů s kostelem sv. Petra a Pavla v Rajhradě, rejstř.č. ÚSKP 24767/7-918, k. ú. Rajhrad, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský, byl poskytnut v rámci státní finanční podpory z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, finanční účelový příspěvek na obnovu střešního pláště na objektu fary.

Další dotace na opravu střechy byla poskytnuta Jihomoravským krajem.

Ministerstvo kultury ČR

Jihomoravský kraj

Dne 11. 9. 2013 byl Městským úřadem Rajhrad, stavebním úřadem I. stupně, vydán souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Výměna střešní krytiny na faře Výměna střešní krytiny na faře Výměna střešní krytiny na faře Výměna střešní krytiny na faře Výměna střešní krytiny na faře Výměna střešní krytiny na faře

S MUZEEM BRNĚNSKA A NADACÍ ORA ET LABORA

jsme připravili další část Památníku písemnictví na Moravě. Uskutečňuje se tak preferovaný rozvoj udržitelného cestovního ruchu a rozvoj potřebné infrastruktury.

DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ROP JIHOVÝCHOD

ČERPÁME PROSTŘEDKY NA PROJEKT REKONSTRUKCE FASÁDY:

Benediktinské opatství Rajhrad, Muzeum Brněnska - výstavní prostory jižní křídlo prelatury, severní fasáda, reg. číslo CZ.1.11/2.1.00/06.001067, který byl vybrán k podpoře z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

16. července 2013 byl Městským úřadem Rajhrad, stavebním úřadem I. stupně, vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Proměny severní fasády jižního křídla prelatury v letech 2010 - 2013 Proměny severní fasády jižního křídla prelatury v letech 2010 - 2013 Proměny severní fasády jižního křídla prelatury v letech 2010 - 2013 Proměny severní fasády jižního křídla prelatury v letech 2010 - 2013 Proměny severní fasády jižního křídla prelatury v letech 2010 - 2013 Proměny severní fasády jižního křídla prelatury v letech 2010 - 2013

V roce 2012

sme čerpali prostředky na projekt Benediktinské opatství Rajhrad, Muzeum Brněnska – výstavní prostory, jižní křídlo prelatury, reg. číslo CZ.1.11/2.1.00/06.001067, který byl vybrán k podpoře z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

Naším cílem je komplexní revitalizace kláštera, kompletizace muzejního provozu, podstatné zvýšení nabídky návštěvníkům a zajištění důstojných a komfortních výstavních prostor odpovídajících dnešnímu mezinárodnímu standardu. Globálním cílem je zahrnutí kláštera mezi nejatraktivnější kulturní památky na Jižní Moravě, které by měl zahraniční turista při cestě do tohoto regionu navštívit.

Předmětem projektu bylo technické zhodnocení jižního křídla prelatury kláštera pro Památník písemnictví na Moravě, a to jako součást celkové revitalitace kláštera. Tato část byla před opravami ve zcela nevyhovujícím stavu.

Výstupem projektu je vytvoření nového návštěvnického okruhu. Zrekonstruovaná část bude v lednu příštího roku zahrnuta mezi stávající okruhy a bude začleněna do programu Rodinný pas a Familienpass.

Projekt byl zahájen v listopadu 2009 a nově upravené prostory v interiéru jsou předány Muzeu Brněnska.

DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jihomoravský kraj

V roce 2012 JMK poskytl na úpravu ploch nádvoří našeho kláštera dotaci.

Tyto prostředky byly použity na dláždění nádvoří a odvodnění a sanaci zdiva přilehlých budov.

OTEVŘENÍ INTERIÉRU

V pondělí 8. října 2012, za účasti hejtmana JmK Michala Haška, ředitele Muzea Brněnska Antonína Rečka a převora Benediktinského opatství Augustina Gazdy, byla tato část slavnostně otevřena.

Porovnání před rekonstrukcí a po opravách a restaurování v letech 2011 a 2012:

Porovnání před rekonstrukcí a po opravách a restaurování Porovnání před rekonstrukcí a po opravách a restaurování Porovnání před rekonstrukcí a po opravách a restaurování Porovnání před rekonstrukcí a po opravách a restaurování Porovnání před rekonstrukcí a po opravách a restaurování Porovnání před rekonstrukcí a po opravách a restaurování Porovnání před rekonstrukcí a po opravách a restaurování Porovnání před rekonstrukcí a po opravách a restaurování Porovnání před rekonstrukcí a po opravách a restaurování Porovnání před rekonstrukcí a po opravách a restaurování Porovnání před rekonstrukcí a po opravách a restaurování Porovnání před rekonstrukcí a po opravách a restaurování Porovnání před rekonstrukcí a po opravách a restaurování Porovnání před rekonstrukcí a po opravách a restaurování

Rekonstruované jižní křídlo prelatury v r. 2011:

Rekonstruované jižní křídlo prelatury v r. 2011 Rekonstruované jižní křídlo prelatury v r. 2011 Rekonstruované jižní křídlo prelatury v r. 2011 Rekonstruované jižní křídlo prelatury v r. 2011 Rekonstruované jižní křídlo prelatury v r. 2011 Rekonstruované jižní křídlo prelatury v r. 2011 Rekonstruované jižní křídlo prelatury v r. 2011 Rekonstruované jižní křídlo prelatury v r. 2011 Rekonstruované jižní křídlo prelatury v r. 2011 Rekonstruované jižní křídlo prelatury v r. 2011

V letech 2007-08

S MUZEEM BRNĚNSKA A NADACÍ ORA ET LABORA JSME BUDOVALI DRUHOU ČÁST EXPOZICE PAMÁTNÍKU PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ

V rámci projektu „Benediktinské opatství Rajhrad, Památník písemnictví na Moravě, výstavní prostory 2. NP - severní křídlo", který byl spolufinancován z Finančních mechanismů Norského království EHP/Norsko, byly úspěšně dokončeny rekonstrukční práce a do nově upravených prostor jsou umístěny další expozice Památníku písemnictví na Moravě.

Tato další část je pro veřejnost přístupná od 1. července 2008.

Slavnostního otevření Expozice II se dne 30. června 2008 zúčastnili mj. zástupci Norského královského velvyslanectví, které vedl velvyslanecký rada Alex V. Winther, dále Susan Barr a Jitka Lenda z norského ředitelství pro kulturní památky, z Krajského úřadu hejtman Stanislav Juránek a člen Rady JMK Jan Letocha. Zúčastnili se také zástupci Ministerstva kultury ČR a Ministerstva financí ČR.

Alex V. Winther Stanislav Juránek

Rekonstrukci severního křídla předcházelo schválení dotace z Finančních mechanismů Norského království.

Dne 9. března 2007 si prostory prohlédli velvyslanec Peter Reader a náměstek ministra zahraničí Anders Erdal. Doprovázeli je mj. Ludmila Lefnerová, vedoucí oddělení přípravy a koordinace Centrum pro zahraniční pomoc Ministerstva financí ČR, Aleš Grof, ředitel EU Affairs z Ministerstva kultury ČR, a Jan Letocha, člen Rady JMK. Součástí návštěvy byla prohlídka kláštera a Památníku písemnictví na Moravě. Průvodcem po klášteře byl převor Augustin Gazda a v Památníku písemnictví na Moravě vedoucí Vojen Drlík.

Pro zúčastněné zástupce medií byla ve výstavní síni kláštera na závěr uspořádána tisková konference.

Z dodaných materiálů vytvořil © fr. Jakub Maria J. Pohl OSB

znak opatství